Skip to content

Seachdain na Gàidhlig • Family Ceilidh

Disathairne 25mh den Ghearran // Saturday 25th February 2023

The Wynd Centre, 6 School Wynd, Paisley, PA1 2DB 

White Logo (use with dark background)

Thigibh nar cuideachd airson oidhche làn ciùil, òran agus dannsaidh mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig. Thèid ar goireas ùr fhoillseachadh mu Bhàrd Phàslig, le òrain bho Chòisir Fhèis Phàislig agus cèilidh teaghlaich.

Air a mhaoineachadh le Seachdain na Gàidhlig tro Mhaoin nan Tabhartas Beag, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Join us for a fantastic evening of music, song and dance as part of Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week).  We’ll be celebrating with a performance from the Fèis Phàislig Gaelic Choir, the launch of our online resource on The Paisley Bàrd and plenty of ceilidh dancing for the whole family. 

Funded by Seachdain na Gàidhlig’s Small Grants Fund with support from Bòrd na Gàidhlig.